Dowód pochodzenia

 

Preferencyjna taryfa cła

Jeżeli towary importowane do UK pochodzą z terenu Unii Europejskiej, cło wynosi 0% z racji zastosowania Taryfy Preferencyjnej (wynika to z umowy pomiędzy UK i Unią europejską). Więcej informacji o wysokości cła oraz tego, czy dana taryfa preferencyjna obejmuje odpowiedni towar można znaleźć na stronie HMRC https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections?_ga=2.149997942.112535142.1630490561-25606496.1630393415

Do czego jest potrzebny dowód pochodzenia? 

Aby móc zastosować Taryfę Preferencyjną podczas importu do Wielkiej Brytanii z UE, importer musi zadeklarować, że posiada odpowiednie dowody, wskazujące, iż towary produkowane są na terenie UE oraz są one zgodne z Regułami Pochodzenia (Rules of Origin). Aby móc skorzystać z Taryfy Preferencyjnej należy posiadać:

 • oświadczenie o pochodzeniu produktu, sporządzone przez eksportera

lub

 • skorzystać z tzw. wiedzy importera o pochodzeniu produktu.

Oświadczenie o pochodzeniu produktu

W przypadku importu do Wielkiej Brytanii z UE oświadczenie o pochodzeniu może zostać sporządzone przez dowolnego eksportera, pod warunkiem, że wartość przesyłki wynosi 6000 euro (ok. 5700 GBP) lub mniej. Powyżej tej kwoty eksporter z UE musi posiadać numer zarejestrowanego eksportera (REX) i umieścić go w oświadczeniu.

Oświadczenie o pochodzeniu musi być umieszczone na  dokumencie handlowym (z wyjątkiem konosamentu), opisującym pochodzący produkt w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić jego identyfikację. Dokumentem może być:

 • faktura,
 • lista pakowania,
 • dowód dostawy.

Jeśli w dokumencie handlowym nie ma wystarczającej ilości miejsca, aby zawrzeć wszystkie informacje, deklarację można umieścić na osobnym dokumencie kontynuującym (uzupełniającym) z odpowiednim nagłówkiem. Dokument handlowy i dokument kontynuacyjny (uzupełniający) muszą wyraźnie odnosić się do siebie. Jest możliwość ubiegania się o Taryfę Preferencyjną dla różnych towarów na tym samym dokumencie. Trzeba wtedy wyraźnie zidentyfikować towary pochodzące i niepochodzące. Nie ma na tu ustalonej metody — jedynym wymogiem jest wyraźne oznaczenie tych towarów. Oświadczenie będzie ważne przez 2 lata od daty wystawienia na przywóz do Wielkiej Brytanii i w tym czasie może być okazane urzędnikowi HMRC.

Wzór oświadczenia o pochodzeniu produktu

Tekst oświadczenia można znaleźć w Umowie o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement) pomiędzy UK i UE w Aneksie nr 7 (Annex 7) na stronie https://www.gov.uk/government/publications/ukeu-and-eaec-trade-and-cooperation-agreement-ts-no82021

 Treść oświadczenia:

(Period: from___________ to __________(1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .……………………..(2)) declares that,

except where otherwise clearly indicated, these products are of …………………….(3) preferential origin.

……………………………………………………………………………………………………(4)

(Place and date)

……………………………………………………………………………………………………(5)

(Name of the exporter & signature)

 

(1) Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu jest wypełniane dla kilku dostaw identycznych produktów o takim samych pochodzeniu (w rozumieniu art. 56 ust. 4 lit. b) Umowy o Handlu i współpracy), należy wskazać okres, w czasie którego ma obowiązywać oświadczenie o pochodzeniu. Okres ten nie może przekroczyć 12 miesięcy, a dostawa wcześniej wymienionych, identycznych produktów musi nastąpić w nim (tym okresie) nastąpić. Pole można pozostawić puste, jeśli takowy okres nie obowiązuje.

(2) Wskazać numer referencyjny, za pomocą którego eksporter jest zidentyfikowany. Dla eksportera unijnego będzie to numer nadanym zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Unii np. numer EORI.

(3) Wskazać pochodzenie produktu: np. Zjednoczone Królestwo lub Unia Europejska.

(4) Miejsce i data — można pominąć, jeśli informacje są zawarte w dokumencie.

(5) Oświadczenie o pochodzeniu musi być podpisane.

Wiedza importera o pochodzeniu produktu

„Wiedza importera” to opcja, która umożliwia importerowi wnioskowanie o Taryfę Preferencyjną na podstawie uzyskanych dowodów dotyczących statusu pochodzenia przywożonych produktów. Dowody te muszą znajdować się w posiadaniu importera, mieć formę dokumentów potwierdzających lub zapisów, które mogą być dostarczone przez eksportera lub producenta, oraz stanowić dowód, że produkt kwalifikuje się jako pochodzący z UE lub UK.

Ponieważ importer składa oświadczenie, korzystając z własnej wiedzy, eksporter lub producent nie musi składać oświadczenia o pochodzeniu.

Dokumenty lub zapisy potwierdzające miejsce pochodzenia powinny zawierać:

 • kod towaru lub kod Systemu Zharmonizowanego (HS) produktu i zastosowane kryteria pochodzenia,
 • krótki opis procesu produkcyjnego,
 • jeśli kryterium pochodzenia opierało się na konkretnym procesie produkcyjnym, konkretny opis tego procesu,
 • w stosownych przypadkach opis materiałów pochodzących i niepochodzących użytych w procesie produkcyjnym,
 • jeśli kryterium pochodzenia było „całkowicie uzyskane na terenie UE”, odpowiednia kategoria (taka jak zbiory, wydobycie lub rybołówstwo oraz miejsce produkcji),
 • jeśli pochodzenie opierało się na „wystarczająco obrobionym lub przetworzonym na terenie UE” podać jedno z poniższych:
  • wartość produktu, a także wartość wszystkich materiałów niepochodzących (z UK lub UE) lub, w zależności od przypadku, w celu ustalenia zgodności z wymogiem wartości, materiałów pochodzących (z UK lub UE) użytych do produkcji,
  • waga produktu oraz waga odpowiednich materiałów niepochodzących (z UK lub UE) lub, w zależności od przypadku, w celu ustalenia zgodności z wymogiem dotyczącym wagi, materiałów pochodzących (z UK lub UE) użytych w produkcie,
  • wykaz wszystkich materiałów niepochodzących (z UK lub UE) wraz z ich kodem towaru (w formacie 2, 4 lub 6 cyfr w zależności od kryteriów pochodzenia),
 • wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą zweryfikować pochodzenie towaru, jeśli HMRC o to poprosi.

Ile czasu trzeba przechowywać dokumenty?

Dokumentację trzeba przetrzymywać przez co najmniej 4 lata.

Gdzie znajdę więcej informacji na ten temat?

Więcej na ten temat przeczytasz na stronach rządowych, które są dostępne pod linkiem:

Get proof of origin for your goods

Using a suppliers’ declaration to support a proof of origin

Claiming preferential rates of duty between the UK and EU

Rules of origin for goods moving between the UK and EU 

 

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda