Kraj pochodzenia

 Jest to kryterium wykorzystywana na potrzeby nakładania ceł. Nie zawsze w pełni oddaje faktyczne miejsce wytworzenia produktu (np. sok wyciśnięty w kraju X z owoców pochodzących z kraju Y). 

 

Jak ustalić kraj pochodzenia?

Zgodnie z kryteriami ustalonymi dla celów taryfy celnej. Reguły pochodzenia są specyficzne dla produktów. Określają dla każdego produktu na podstawie jego kodu towarowego, jakie wymagania musi spełniać aby mógł być uznany za “pochodzący”.

Kryteria pochodzenia

Produkty “pochodzące”

Umowa o handlu i współpracy zawiera postanowienia pozwalające Wielkiej Brytanii i UE na kumulowanie pochodzenia. Oznacza to, że materiały pochodzące z UE (jak również produkcja przeprowadzona w UE na materiałach niepochodzących) może być uznana za pochodzącą z Wielkiej Brytanii (jak również produkcja przeprowadzona w Wielkiej Brytanii na materiałach niepochodzących) mogą być uważane za pochodzące z UE. Proces ten znany jest jako kumulacja dwustronna.

Po uzyskaniu przez produkt statusu pochodzenia, uznaje się go za pochodzący w 100% z danego kraju. Oznacza to, że jeśli produkt ten zostanie włączony do produkcji kolejnego produktu jego pełna wartość jest uznawana za pochodzącą. Nie uwzględnia się już materiałów z innego kraju, które zostały użyte. Na przykład, jeśli silnik wyprodukowany w Wielkiej Brytanii zawiera 30% materiałów z innego kraju, ale spełnia regułę pochodzenia, to jeśli silnik ten zostanie użyty do produkcji samochodu w Wielkiej Brytanii lub UE, 100% wartości tego silnika może zostać zaliczone na poczet zawartości pochodzenia w samochodzie.

Produkty “całkowicie uzyskane”

Są to towary, które zostały uzyskane lub wyprodukowane wyłącznie na terytorium jednego kraju, bez użycia materiałów z jakiegokolwiek innego kraju. Towary nie mogą być poddawane manipulacji ani zmianom w innym kraju, z wyjątkiem pewnych minimalnych procesów mających na celu utrzymanie ich w dobrym stanie. Przykładami są minerały wydobyte z gleby jednego kraju, żywe zwierzęta urodzone i wyhodowane w jednym kraju, towary wyprodukowane w jednym kraju z materiałów pochodzących wyłącznie z tego kraju – to znaczy, że wszystkie materiały użyte w produkcie są całkowicie uzyskane.

Produkty “istotnie obrobione lub przetworzone”

Są to towary, które zostały poddane znacznej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z odpowiednią regułą dotyczącą danego produktu. Istnieją 3 podstawowe zasady stosowane przy określaniu, czy towary zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu:

– zasada ad-valorem, czyli zasada “wartości dodanej”,

– zmiana kodu towarowego stosowanego do klasyfikacji towarów,

– wytwarzanie z określonych produktów lub za pomocą określonych procesów.

 

Preferencyjna taryfa cła

Jeżeli towary importowane do UK pochodzą z terenu Unii Europejskiej, cło wynosi 0% z racji zastosowania Taryfy Preferencyjnej (wynika to z umowy pomiędzy UK i Unią europejską). Więcej informacji o wysokości cła oraz tego, czy dana taryfa preferencyjna obejmuje odpowiedni towar można znaleźć na stronie HMRC https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections?_ga=2.149997942.112535142.1630490561-25606496.1630393415

Dowód pochodzenia

Aby móc zastosować Taryfę Preferencyjną podczas importu do Wielkiej Brytanii z UE, importer musi zadeklarować, że posiada odpowiednie dowody, wskazujące, iż towary produkowane są na terenie UE oraz są one zgodne z Regułami Pochodzenia (Rules of Origin). Aby móc skorzystać z Taryfy Preferencyjnej należy posiadać:

  • oświadczenie o pochodzeniu produktu, sporządzone przez eksportera

lub

  • skorzystać z tzw. wiedzy importera o pochodzeniu produktu.

 Więcej informacji o dowodach pochodzenia znajdziesz na stronie https://sovaaccounting.pl/dowod-pochodzenia/