Polityka Prywatności i Plików Cookies

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://sovaaccounting.pl

Administratorem strony jest SOVA Consultancy LTD z siedzibą w Londynie. Office 24b, 182-184 High Street North, London E6 2JA
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: info@sovaaccounting.pl

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – SOVA Consultancy LTD z siedzibą w Londynie. SOVA Consultancy LTD, Office 24b, 182-184 High Street North, London E6 2JA
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem, https://sovaaccounting.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

§2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zamówienia rozmowy telefonicznej, a także formularz do umawiania spotkań on-line.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na przesłane przez niego zapytanie.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia rozmowy telefonicznej przetwarzane są w celu realizacji rozmowy.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza do umawiania spotkań on-line przetwarzane są w celu realizacji spotkania.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza do zamówienia spotkania on-line, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu Setmore, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • H88 S.A., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • CallPage sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa – w celu korzystania z systemu służącego do inicjowania zamówionej przez Użytkownika rozmowy telefonicznej,
  • Setmore Private Independent Company, Portland Oregon 1033 SE Main St #5, Portland, OR 97214, Stany Zjednoczone – w celu korzystania z systemu służącego do realizacji zarezerwowanych przez Użytkownika spotkań on-line.
 13. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza do zamówienia spotkania on-line oraz formularza kontaktowego, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu Whatconverts, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 14. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Icon Digital LLC 1409 Coachman Drive Waxhaw, NC 28173 – w celu korzystania z systemu służącego do analizy źródeł pochodzenia użytkowników oraz w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

 

§3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
 • skrypty WhatConverts – w celu analizy źródła pochodzenia użytkowników i innych statystyk Strony. 

 

§5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Regulamin serwisu

§1

Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych “sovaaccounting.pl”, działających pod adresem https://sovaaccounting.pl/
 • Usługodawca – firma “SOVA Consultancy LTD” z adresem siedziby: Office 24b, 182-184 High Street North, London E6 2JA, CRN: 11129464,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialności za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 7. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem https://sovaksiegowosc.pl nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.

§3

Warunki używania Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 6. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 7. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

§4

Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Formularza do zamówienia spotkania on-line
 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Telefonu kontaktowego
 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności i Plików Cookies”.

§5

Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w “Polityce Poprawności i Plików Cookies”

§6

Prawa autorskie

  1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
  2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
  3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
  4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

  §7

  Zmiany Regulaminu

  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
  3. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

  §8

  Opinie zamieszczone na stronie internetowej

  1. Średnia ocena wyświetlana na stronie internetowej jest wyliczana przez algorytm google i pochodzi z profilu wizytówki firmy Sova Księgowość w Google dostępnego pod adresem https://g.page/sova-accounting?share.
  2. Na podstawie opinii znajdujących się pod wskazanym adresem wyliczana jest średnia ocena dostępna na stronie internetowej.
  3. Usługodawca nie weryfikuje wszystkich opinii znajdujących się na profilu wizytówki firmy w Google pod adresem https://g.page/sova-accounting?share.
  4. Opinie zamieszczane bezpośrednio na stronie internetowej www.sovaksiegowosc.pl są weryfikowane poprzez zweryfikowanie imienia i nazwiska autora opinii z listą obecnie obsługiwanych klientów.
  5. Jeśli na powyższej podstawie nie jest możliwa weryfikacja prawdziości opinii. Opinia weryfikowana jest poprzez kontakt mailowy z klientem w celu potwierdzenia, że jest on autorem wspomnianej opinii.
  6. Na stronie internetowej zamieszczane są jedynie pozytywne opinie na temat firmy. Negatywne i neutralne opinie nie są zamieszczane na stronie internetowej, lecz dostępne są w profilu firmy Sova Księgowość w Google pod adresem https://g.page/sova-accounting?share.
  7. Wszelkie dane osobowe zawarte w opiniach przetwarzane są wyłącznie w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej lub w profilu firmy google oraz w celu ewentualnej kontroli zgodności z niniejszym regulaminem.
  8. Usługodawca gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  9. Każda osoba, której dane osobowe zostały zamieszczone w opinii ma prawo do ich usunięcia lub edycji poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mailowy podany na stronie internetowej lub w profilu firmy google.

  §9

  Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
  6. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
  7. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
   • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
   • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@sovaaccounting.pl

   Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.