add_filter( 'wpforms_frontend_missing_assets_error_js_disable', '__return_true');

Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian w sposobie rozliczania niektórych transakcji, w tym usług transportowych. UK stała się tzw. krajem trzecim, w stosunku do którego dotychczas znane sposoby rozliczania transakcji uległy fundamentalnym zmianom. Niniejszy artykuł omawia aspekty najważniejsze z perspektywy przewoźnika świadczącego usługi m.in. w Wielkiej Brytanii.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Transport towarowy

W celu poprawnego zrozumienia poniżej omawianych kwestii na wstępie konieczne jest sprecyzowanie przedmiotu, którego dotyczą. Freight transport, inaczej transport towarowy lub po prostu fracht obejmuje przede wszystkim:

 • towary lub ładunek;
 • pocztę;
 • dokumenty;
 • pojazdy bez opieki.

Świadczenie usług transportu towarowego przyjmuje się gdy pojazd, statek, pociąg lub samolot jest dostarczany wraz z kierowcą, lub załogą do przewozu towarów. Należy pamiętać, iż środek lokomocji musi iść w parze z operatorem tj. kierowcą lub załogą, jeżeli jedno występuje osobno, to nie świadczy się usługi transportowej. Dla przykładu, jeżeli wynajmowany jest pojazd, statek, pociąg lub samolot bez kierowcy, lub załogi, to świadczony jest środek transportu, a nie usługa transportu towarowego, podobnie gdy wynajmowany jest pojazd, statek, pociąg lub samolot z kierowcą, ale nic nie jest ostatecznie przewożone, i w tym przypadku nie stanowi to usługi transportowej.

Do prawidłowego rozliczenia usługi transportowej towarów, należy zwrócić uwagę na dwa aspekty:

 1. Place of supply tj. miejsce świadczenia
 2. The liability of supply tj. obowiązującą stawkę VAT

Miejsce świadczenia usług transportowych

Miejscem świadczenia usług najprościej mówiąc, określa się to, gdzie należy rozliczyć ją na gruncie podatku VAT, a dokładniej w jakim państwie. Place of supply jest zależne od statusu klienta – usługi świadczone dla klienta biznesowego a dla konsumenta rozpatruje się odrębnie.

Aby móc uznać daną firmę za klienta biznesowego nie wystarczy potwierdzenie jego zarejestrowania do VAT. Powinno się dodatkowo uzyskać dowody handlowe wskazujące na to, iż klient prowadzi działalność gospodarczą i pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. Dla klientów z UE ich numery rejestracyjne VAT są najlepszym dowodem na to, że klient z Unii prowadzi działalność. Jeżeli jednak klient nie jest w stanie podać numeru VAT, można wówczas zaakceptować alternatywne dowody przykładowo: zaświadczenie organów podatkowych lub inny dokument handlowy wskazujący na charakter działalności klienta w jego kraju ojczystym.

Gdy status klienta zostanie potwierdzony jako biznesowy, zastosowanie będzie miała standardowa zasada rozliczania transakcji B2B tj. zasada reverse charge (odwrotne obciążenie), dla której zgodnie z art. 28b ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług:

”Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej […]”.

Zgodnie z powyższym zapisem, w przypadku świadczenia usług na rzecz zagranicznej firmy, miejscem ich świadczenia jest państwo, w którym dane przedsiębiorstwo posiada siedzibę. Wyjątek stanowi sytuacja, w której miejscem świadczenia jest Wielka Brytania, a cały transport odbywa się poza granicami GB, wówczas za faktyczne miejsce świadczenia uznaje się każde miejsce, w którym odbywa się transport.

Konsekwencją zasady reverse charge jest również to, iż za rozliczenie VAT od danej transakcji odpowiedzialny jest usługobiorca.

Przykłady:

W przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych miejscem świadczenia jest każdorazowo miejsce, w którym odbywają się dane usługi, a za rozliczenie VAT odpowiedzialny jest usługodawca, czyli przewoźnik.

Przykłady:

Usługi transportowe – stawka vat

W Wielkiej Brytanii w przypadku omawianych usług wyróżnia się dwie stawki VAT: 20% i 0%. Pierwsza  z nich obowiązuje każdorazowo, gdy miejscem świadczenia usług jest UK, za wyjątkiem przypadków, dla których zastosowanie ma stawka 0%.

Stawka 0% dla usług transportu towarowego ma zastosowane, gdy miejscem świadczenia jest Wielka Brytania oraz:

 1. gdy droga towaru jest z miejsca wewnątrz do miejsca poza UK i odwrotnie (import/eksport).
 2. gdy są one dostarczane w związku z podróżą z miejsca importu do miejsca przeznaczenia w Wielkiej Brytanii (stawka 0% ma zastosowanie w zakresie, w jakim usługi te są świadczone w Wielkiej Brytanii).

Przykład:

Towary zostały zaimportowane spoza UK do portu w Dover, a następnie przewiezione z Dover do Londynu. Usługa transportu towarów z Dover do Londynu jest opodatkowane stawką 0%.

3. gdy towary dostarczane są w związku z podróżą z miejsca ich pochodzenia znajdującego się w Wielkiej Brytanii (w zakresie, w jakim usługi te są świadczone w Wielkiej Brytanii).

Aby przewoźnik mógł zastosować 0% VAT, musi posiadać przynajmniej jeden z poniższych dowodów:

Podmiot spoza UK – rejestracja VAT UK

Syntetyzując powyżej przedstawione informacje, możemy w jasny sposób wskazać sytuacje, w których podmiot mający siedzibę poza Koroną Królewską, zobowiązany jest do rejestracji na VAT w UK. Ostatecznie ma to miejsce w dwóch przypadkach:

 1. Transport jest w całości wykonywany na terenie UK dla klienta indywidualnego.
 2. Transport jest częściowo wykonywany na terenie UK dla klienta indywidualnego (usługodawca może wtedy ubiegać się o zwolnienie z rejestracji, ponieważ ma wtedy zastosowanie stawka 0% VAT).

Jeżeli zatem firma spoza UK świadczy pierwszą z opisanych wyżej usług, to ciąży na niej obowiązek rejestracji na VAT i rozliczania się z VAT na Wyspach. W drugim z wymienionych przypadków rejestracja co do zasady nadal jest wymagana, choć można ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku.

Podsumowanie

Brexit wywołał wiele zmian w dotychczasowym sposobie rozliczania transakcji handlowych prowadzonych z rezydentami Wielkiej Brytanii. Niestety w zdecydowanej większości to na przedsiębiorcach z Unii Europejskiej ciąży obowiązek dostosowania się do nowych realiów gospodarczych. W przypadku przewoźników jest to, chociażby rejestracja na VAT, która ma miejsce gdy:

 1. Transport jest w całości wykonywany na terenie UK dla klienta indywidualnego.
 2. Transport jest częściowo wykonywany na terenie UK dla klienta indywidualnego (usługodawca może wtedy ubiegać się o zwolnienie z rejestracji, ponieważ ma wtedy zastosowanie stawka 0% VAT).

Powyższe zmiany zaszły już wraz z początkiem 2021 roku. 

Natomiast od 2022 roku w przypadku przewoźników doszedł dodatkowo obowiązek rejestracji w systemie GVMS oraz stosowania odmiennych procedur celnych.

O tych zmianach szczegółowo pisaliśmy w artykule GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w rejestracji czy obsłudze VAT w Wielkiej Brytanii, to zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów, który analizując zaistniałą sytuację biznesową, szczegółowo omówi Państwa ewentualne obowiązki podatkowe na Wyspach.

5/5 - (15 votes)
Corporation Tax w 2023 roku – zmiany

Corporation Tax w 2023 roku – zmiany

Wraz z początkiem kwietnia zmieniła się główna stawka podatku Corporation Tax. Nie obowiązuje już niezależna od dochodów stawka liniowa wynosząca...
Read More
Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Niniejszy artykuł został poświęcony tematowi Inland Border Facility. Dowiesz się z niego kiedy trzeba stawić się w Inland Border Facility,...
Read More
Jak obliczyć cło? Jak zapłacić cło do Wielkiej Brytanii?

Jak obliczyć cło? Jak zapłacić cło do Wielkiej Brytanii?

Wartość i rodzaj importowanych towarów determinują wysokość cła importowego. Stawki cła w Wielkiej Brytanii obecnie wahają się w przedziale od...
Read More
Przepisy celne w UK

Przepisy celne w UK

Choć oficjalnie UK opuściła UE 01.01.2021 r., to zmiany w dotychczasowych zasadach regulujących wymianę handlową zachodziły i zachodzą etapami, stąd...
Read More
Dowód pochodzenia

Dowód pochodzenia

Dowód pochodzenia jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania stawki cła właściwej dla przewożonego towaru. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę stawkę jest...
Read More
Pochodzenie towarów

Pochodzenie towarów

Na potrzeby nakładania ceł importowych stosowane jest m.in. kryterium kraju pochodzenia sprowadzanego towaru. Kraj, z którego towary są pierwotnie wywożone,...
Read More
Zwolnienie z cła

Zwolnienie z cła

Cło jest opłatą nakładaną na towary podczas ich importu lub eksportu dokonywanego przez granice celne państwa. Rząd wykorzystuje cło przede...
Read More
Kody towarowe

Kody towarowe

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z końcem 2020 roku, dlatego obecnie przewóz towarów z i do UK obarczony jest obowiązkiem...
Read More
Cło Wielka Brytania

Cło Wielka Brytania

Unia Europejska, której jedną z reguł działania jest unia celna, gwarantowała swobodny przepływ towarów między krajami członkowskimi. To dlatego sprzedając...
Read More
MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

Od kilku lat można zauważyć śmiałe działania brytyjskiego urzędu skarbowego podejmowane w kierunku osiągnięcia pełnej cyfryzacji administracji podatkowej. Jak podaje...
Read More
VAT a usługi związane z gruntem

VAT a usługi związane z gruntem

Dotychczas na naszym blogu poruszaliśmy obowiązki rejestracji i rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii z perspektywy szeroko pojętego e-commerce, świadczenia usług...
Read More
Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Dla sprzedawców wchodzących na rynek brytyjski istotną kwestią jest ustalenie, ile wynosi podatek VAT od towarów i usług, które sprzedają....
Read More
VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

Sprzedaż swoich usług czy towarów do Wielkiej Brytanii często wiąże się z koniecznością dokonania rejestracji firmy do VAT UK oraz...
Read More
Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Na naszym blogu kwestię rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii omawialiśmy wielokrotnie. Staraliśmy się przybliżyć jak najwięcej aspektów, które będą...
Read More
Księgowość Amazon – spółka z o.o. | JDG | LTD

Księgowość Amazon – spółka z o.o. | JDG | LTD

Amazon, to platforma sprzedażowa, której nikomu nie trzeba przedstawiać. W 2019 roku tuż przed pandemią, która w przypadku sektora e-commerce...
Read More
Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

W naszym ostatnim artykule "Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii – VAT 2021" poruszyliśmy zagadnienie świadczenia usług transportu towarowego w Wielkiej...
Read More
Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian w sposobie rozliczania niektórych transakcji, w tym usług transportowych. UK stała...
Read More
GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway

GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway

Od 1 stycznia 2022 roku rozpoczęła się pełna kontrola nad importem z UE do UK. W związku z tym wraz...
Read More
Spółka LTD a sprzedaż na Amazon | Polska księgowość w UK

Spółka LTD a sprzedaż na Amazon | Polska księgowość w UK

Amazon stał się jedną z największych platform sprzedażowych na świecie, dając tym samym możliwość dotarcia do rynków wcześniej dla wielu...
Read More
Sprzedaż usług cyfrowych do UK 2021 | Rozliczanie VAT w UK

Sprzedaż usług cyfrowych do UK 2021 | Rozliczanie VAT w UK

Ten artykuł powstał z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy już wprowadzili lub dopiero planują wprowadzenie swoich produktów cyfrowych na rynek...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda