Spółka LTD – koszty księgowości w UK

Jeśli szukałeś w Internecie informacji na temat spółek LTD z pewnością zauważyłeś rozbieżność między kosztami rejestracji i obsługi księgowej na różnych stronach.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

W tym artykule, kierując się przewodnikami pochodzącymi z brytyjskich rządowych stron postaramy się podsumować usługi jakie powinien dla Twojej spółki LTD (Private Company Limited by Shares) świadczyć księgowy oraz jakie mogą być konsekwencje niedopełnionych przez księgowego obowiązków.

Zobacz: Przeniesienie księgowości spółki LTD – nasza procedura

Oczywiście nie wykluczamy możliwości, w której samodzielnie zajmowałbyś się księgowością swojej spółki, ale z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy prowadzący księgowość własnych spółek LTD samodzielnie i tak ostatecznie decydują się na skorzystanie z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

Zacznijmy od podsumowania obowiązków dyrektora spółki LTD, które HMRC prezentuje w swoim przewodniku Running a limited company.

Obowiązki dyrektora spółki LTD

Do obowiązków dyrektora spółki LTD należą m.in.:

 • keep company records and report changes,
 • file your accounts and your Company Tax Return,
 • pay Corporation Tax.

Keep company records oznacza m.in.:

 • informacje na temat dyrektorów, udziałowców oraz sekretarzy spółki,
 • wyniki głosowania przeprowadzonego podczas walnego zgromadzenia wspólników oraz wszelkie podjęte uchwały,
 • informacje na temat obligacji spółki,
 • informacje na temat odszkodowań spółki,
 • transakcje na udziałach spółki,
 • pożyczki lub kredyty, za które spółka odpowiada swoim majątkiem,
 • rejestr People with Significant Control.

Ponadto, dyrektor zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji księgowej, która obejmuje następujące informacje:

 • wszelkie pieniądze jakie wpłynęły do kasy i wypłynęły z kasy spółki,
 • szczegóły dotyczące majątku spółki,
 • długi zaciągnięte przez spółkę oraz udzielone przez nią pożyczki,
 • majątek spółki na koniec roku rozliczeniowego,
 • proces inwentaryzacji prowadzący do wyliczenia powyższej kwoty,
 • wszelkie dobra kupione i sprzedane,
 • dane osób fizycznych lub prawnych od których kupione były oraz którym sprzedano powyższe dobra (chyba, że spółka prowadzi handel detaliczny).

Oprócz tego, dyrektor zobowiązany jest również do prowadzenia wszelkiej dokumentacji związanej z wyliczeniami wykorzystanymi do przygotowania i złożenia Company Tax Return

W ramach tej dokumentacji wyróżnione zostały:

 • wszelkie pieniądze wydane przez firmę, potwierdzone przez m.in. rachunki, książeczki kasowe, zamówienia, dowody dostawy itd.,
 • wszelkie pieniądze wydane przez firmę, potwierdzone przez m.in. faktury, umowy, księgi sprzedaży czy jakiekolwiek inne znaczące dokumenty, np. wyciągi bankowe lub korespondencję.

Powyższą dokumentację masz obowiązek zachować przez 6 lat od zakończenia ostatniego roku rozliczeniowego, którego ona dotyczy lub dłużej, jeśli:

 • przedstawia ona transakcję, która obejmuje więcej niż jeden okres rozliczeniowy,
 • firma dokonała zakupu czegoś, z czego planuje korzystać dłużej niż 6 lat, jak np. sprzęt, czy maszyny,
 • spóźniłeś się ze złożeniem Company Tax Return,
 • HMRC rozpoczęło proces sprawdzenia zgodności złożonego przez Twoją spółkę Company Tax Return ze stanem faktycznym.

Report changes to kolejny odnośnik prowadzący do strony, na której widnieje informacja na temat zmian, jakie należy zgłaszać do HMRC. Są to sytuacje kiedy:

 • zmieniają się dane kontaktowe Twojej firmy, np. Twoje imię, płeć, nazwa lub adres firmy,
 • mianujesz w firmie księgowego (HMRC agent) lub doradcę podatkowego.

Musisz poinformować Companies House w ciągu 14 dni jeśli zmieniają się:

 • adres, w którym gromadzisz dokumentację spółki wraz z informacją, jakie dokumenty są pod tym adresem zgromadzone,
 • dyrektorzy lub ich osobiste dane jak np. adres,
 • People with Significant Control (PSC) lub ich osobiste dane,
 • sekretarze spółki (mianujesz nowego sekretarza lub kończysz okres pełnienia funkcji aktualnego). 

Musisz również poinformować Companies House o emisji udziałów spółki w ciągu miesiąca od momentu jej dokonania.

Company Accounts & Tax Return

File your accounts and your Company Tax Return oznacza, że jako dyrektor odpowiedzialny jesteś za złożenie Company Accounts oraz Tax Return, które Twoja firma może złożyć równolegle, jeśli nie podlega ona audytom. Zwolnione z audytu są firmy spełniające co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:

 • ich roczny obrót nie przekracza 10,2 mln funtów,
 • posiadają majątek nieprzekraczający 5,1 mln funtów,
 • zatrudniają 50 lub mniejszą liczbę pracowników.

Aby złożyć Company Accounts & Tax Return potrzebujesz przygotować następujące dane:

 • szczegóły dotyczące konta online w HMRC,
 • CRN, czyli numer rejestracyjny spółki,
 • szczegóły dotyczące konta w Companies House.

Company Tax Return to 11-stronnicowy dokument, który należy wypełnić zgodnie z 761-stronnicowym Companies Act 2006.

Company Tax Return musisz złożyć do HMRC najpóźniej 12 miesięcy od zakończenia roku rozliczeniowego spółki.

HMRC i Companies House przewidują określone kary dla spółek, które nie dopełnią swoich księgowych obowiązków.

Kara za niezłożenie Company Tax Return w terminie

Czas po terminieKara
1 dzień£100
3 miesiąceAnother £100
6 miesięcyHMRC oszacuje wysokość należnego Corporation Tax oraz naliczy karę w wysokości 10% niezapłaconego podatku
12 miesięcyKolejne 10% jakiegokolwiek niezapłaconego Corporation Tax

Źródło: Company Tax Returns – Penalties for late filing

Jeśli Twoja spółka spóźni się ze złożeniem Company Tax Return 3 razy z rzędu, kary, których pierwotna wysokość wynosiła 100 GBP zostaną zwiększone do 500 GBP.

Pay Corporation Tax oznacza oczywiście konieczność zapłaty CT wyliczonego podczas przygotowania wyżej wspomnianego Tax Return najpóźniej 9 miesięcy i jeden dzień od zakończenia danego roku rozliczeniowego.

Co ciekawe, termin na zapłatę Corporation Tax jest krótszy niż termin na złożenie Company Tax Return.

Twoja spólka otrzymała karę za niezłożenie Tax Return? Zastanawiasz się czy jej księgowość jest prowadzona poprawnie?
Wykonaj test księgowego i sprawdź!

Wypłacanie pieniędzy ze spółki LTD

Przechodząc na kolejną stronę Taking money out of a limited company, znajdziesz informacje na temat możliwości wypłacania pieniędzy ze spółki LTD, a wśród nich:

 • pensje, wydatki oraz benefity,
 • dywidendy,
 • pożyczki dyrektorskie.

Pensje, wydatki oraz benefity

Każdy z powyższych wydatków należy odpowiednio dokumentować oraz uwzględnić w Company Tax Return.

W pierwszej sekcji, dotyczącej pensji dyrektorskich, pokrycia kosztów i benefitów znajdziesz fragment:

“If you want the company to pay you or anyone else a salary, expenses or benefits, you must register the company as an employer”, co oznacza obowiązek rejestracji spółki do PAYE, jeśli planujesz wypłacać z niej jakiekolwiek pensje dyrektorskie. 

Rejestracja w PAYE oznacza również konieczność wystawiania i rozliczania payslipów.

Dywidendy

Dla każdej wypłaconej przez spółkę dywidendy, konieczne jest wydanie kuponu dywidendowego, na którym znajdzie się:

 • data,
 • nazwa spółki,
 • imiona i nazwiska udziałowców, którzy otrzymują dywidendę,
 • kwota wypłacona przez dywidendę.

Oprócz zachowania go w dokumentacji spółki, każda z osób otrzymujących dywidendę powinna otrzymać własną kopię kuponu.

Podatek od dywidendy

Twoja spółka nie jest zobowiązana do odprowadzenia dodatkowego podatku od dywidendy (która wypłacana jest z dochodów spółki pomniejszonych o Corporation Tax), aczkolwiek indywidualni udziałowcy mogą być zobowiązani do odprowadzenia podatku dochodowego od dywidendy, jeżeli jej kwota przekracza 2 000 funtów.

Więcej na temat dywidend znajdziesz w artykule: Jak Wypłacać Pieniądze ze Spółki LTD? 

Pożyczki dyrektorskie

Pożyczka dyrektorska to każda wypłata pieniędzy ze spółki poczyniona na rzecz dyrektora, która nie stanowi jego pensji lub dywidendy.

Jeśli Twoja spółka udziela pożyczek dyrektorskich, jesteś zobowiązany do prowadzenia ich dokumentacji. Ponadto, pożyczki dyrektorskie podlegają odrębnym, szczegółowym zasadom co do sposobu ich opodatkowania

Confirmation Statement (annual return)

Każda spółka LTD zobowiązana jest do złożenia Confirmation statement (annual return), w ramach którego powinieneś przygotować:

 • szczegóły dotyczące adresu rejestracyjnego, 
 • dane dyrektorów, sekretarzy,
 • adres, pod którym gromadzona jest dokumentacja spółki,
 • zestawienie kapitału oraz dane udziałowców, jeśli Twoja spółka posiada udziały (w Wielkiej Brytanii istnieje alternatywa dla tradycyjnej spółki LTD, czyli Private Company Limited by Shares, a mianowicie Private Company Limited by Guarantee, w której odpowiedzialność wspólników nie jest ograniczona ilością udziałów a gwarancją),
 • Twój kod SIC (brytyjski odpowiednik PKD),
 • rejestr People with Significant Control (PSC).

Jak złożyć Confirmation Statement?

Aby złożyć Confirmation Statement przez Internet, powinieneś zalogować się do profilu spółki w Companies House i postępować według zamieszczonych tam instrukcji oraz uiścić odpowiednią opłatę urzędową. Możesz również złożyć Confirmation Statement pocztą korzystając z udostępnionego szablonu.

Jeśli potrzebowałbyś poinformować Companies House o jakichkolwiek zmianach w spółce dotyczących na przykład 

 • zestawienia kapitału, 
 • danych udziałowców,
 • kodów SIC

możesz zrobić to równolegle podczas składania Confirmation Statement.

Nie możesz jednak wykorzystać Confirmation Statement do poinformowania Companies House o zmianach dotyczących:

 • dyrektorów lub sekretarzy spółki,
 • adresu rejestracyjnego,
 • adresu, pod którym gromadzona jest dokumentacja spółki,
 • People with Significant Control.

O powyższych zmianach należy powiadomić Companies House zgodnie z odrębną procedurą.

Companies House poinformuje Cię przez e-mail lub listownie (przesyłając korespondencję na adres rejestracyjny spółki) kiedy będzie ona zobowiązana do złożenia Confirmation Statement. Zazwyczaj będzie to rok od momentu:

 • inkorporacji Twojej spółki,
 • złożenia ostatniego Annual Return lub Confirmation Statement (Twoja spółka, jeśli nie spełnia dwóch z wyżej wspomnianych wymogów składa je równolegle).

Na złożenie Confirmation Statement masz dodatkowe 14 dni od wyżej wymienionych dat.

Czas jaki upłynął od terminu złożenia Company AccountsPrivate Limited Company
Nie dłużej niż 1 miesiąc£150
Dłużej niż 1 miesiąc, krócej niż 3 miesiące£375
Dłużej niż 3 miesiące, krócej niż 6 miesięcy£750
Dłużej niż 6 miesięcy£1,500

Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia Confirmation Statement?

Według brytyjskiego prawa, niezłożenie Confirmation Statement (tak samo jak annual returns czy annual accounts) stanowi przestępstwo, za które do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci dyrektorzy spółki. Wszelkie postępowania karne wynikające z niezłożenia powyższych dokumentów będą rozpatrywane niezależnie od postępowania związanego z niezapłaceniem kary nałożonej na spółkę w wyniku opóźnienia w złożeniu Company Accounts

Nie przewiduje się kary pieniężnej za spóźnione złożenie Confirmation Statement, aczkolwiek może ono poskutkować wykreśleniem spółki z rejestru.

Dodatkowe kary za niedopełnienie obowiązków księgowych

HMRC i Companies House przewidują określone kary dla spółek, które nie dopełnią swoich księgowych obowiązków.

Kara za niezłożenie Company Accounts w terminie

Poniższe kary odnoszą się tylko do niezłożonych Company Accounts, (ale jak wspomnieliśmy wyżej – Twoja spółka najprawdopodobniej składa je równolegle z Confirmation Statement)

Wysokość kary zależy od tego jak bardzo Twoja spółka spóźni się ze złożeniem Company Accounts do Companies House.

Czas jaki upłynął od terminu złożenia Company AccountsPrivate Limited CompanyPublic Limited Company
Nie dłużej niż 1 miesiąc£150£750
Dłużej niż 1 miesiąc, krócej niż 3 miesiące£375£1,500
Dłużej niż 3 miesiące, krócej niż 6 miesięcy£750£3,000
Dłużej niż 6 miesięcy£1,500£7,500

Źródło: Annual Accounts – Penalties for late filing 

Kara za spóźnione lub nieopłacone rozliczenie VAT Return

HMRC uznaje należności względem VAT za niezapłacone jeśli: 

 • Nie otrzyma VAT Return w terminie,
 • Nie otrzyma pełnej płatności VAT w terminie.

Nadpłaty

Twoja spółka może być zobowiązania do 12-miesięcznego okresu nadpłat, jeśli nie zapłacisz do HMRC zaległości względem VAT w terminie.

Jeśli w trakcie trwania tego okresu ponownie nie zdołasz zapłacić należności względem VAT:

 • okres nadpłat zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy,
 • Twoja spółka może być zobowiązana do zapłacenia nadpłaty ponad wysokość zaległego podatku VAT.

Jeśli Twoja spółka spóźni się ze złożeniem VAT Return, nie będzie zobowiązana do zapłacenia nadpłaty, jeśli:

 • zapłaci pełną kwotę zaległego podatku VAT w terminie,
 • nie będzie zalegała z zapłatą żadnego podatku,
 • oczekuje na zwrot podatku VAT.

HMRC skontaktuje się z Tobą, aby objaśnić wszelkie nadpłaty i wytłumaczyć co się stanie jeśli Twoja spółka ponownie nie zapłaci VAT w terminie.

Ile wynoszą kary za niezapłacenie VAT w UK?

Nadpłata stanowi część zaległego podatku w momencie upłynięcia terminu jego zapłaty z danego okresu rozliczeniowego. Wysokość nadpłaty zwiększa się za każdym razem, kiedy dojdzie do niezapłacenia zaległego podatku w ww. okresie nadpłaty.

Poniższa tabela przedstawia wysokość nadpłaty naliczonej w trakcie trwania okresu nadpłaty (nadpłata nie zostanie naliczona za pierwszym razem kiedy nie zapłacisz zaległego VAT w terminie).

Ilość zaległości w ciągu 12 miesięcyNadpłata jeśli roczny obrót nie przekracza £150,000Nadpłata jeśli roczny obrót przekracza £150,000
drugaBrak nadpłaty2% (brak nadpłaty jeśli wyliczona kwota nie przekracza £400)
trzecia2% (brak nadpłaty jeśli wyliczona kwota nie przekracza £400)5% (brak nadpłaty jeśli wyliczona kwota nie przekracza £400)
czwarta5% (brak nadpłaty jeśli wyliczona kwota nie przekracza £400)10% lub £30 (płacona jest większa kwota)
piąte10% lub £30 (płacona jest większa kwota)15% lub £30 (płacona jest większa kwota)
szósta lub więcej15% lub £30 (płacona jest większa kwota)15% lub £30 (płacona jest większa kwota)

Źródło: VAT Returns – Surcharges and Penalties

HMRC może ponadto nałożyć na Twoją spółkę karę w wysokości:

 • 100%  podatku należnego lub naliczonego jeśli złożone VAT return zawierało zaniedbania lub celowe nieścisłości,
 • 30% wyliczenia jakie otrzymasz od HMRC jeśli wyliczona przez HMRC kwota jest za niska, a Ty nie poinformujesz o tym urzędu w terminie 30 dni,
 • £400 jeśli złożysz VAT Return w formie papierowej, chyba, że HMRC poinformowało Cię o tym, że Twoja spółka nie jest zobowiązana do składania VAT return przez Internet

Twoja spólka otrzymała karę za niezłożenie VAT Return? Zastanawiasz się czy jej księgowość jest prowadzona poprawnie?
Wykonaj test księgowego i sprawdź!

Jakie są obowiązki brytyjskiego biura rachunkowego?

Wiele brytyjskich biur rachunkowych, oferuje dyrektorom spółek LTD wsparcie w ramach wypełnienia każdego z powyższych obowiązków.

Wiele z nich oferuje również tylko część z tych usług, nie ustalając z klientem pełnego ich zakresu i nie informując o podstawowych obowiązkach wynikających z brytyjskiego prawa.

Koszty księgowości w UK

Sprawdziliśmy oferty kilkudziesięciu polskojęzycznych biur rachunkowych i samodzielnych księgowych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Koszty pakietów określanych mianem kompleksowych usług księgowych dla spółek LTD prezentowane na ich stronach internetowych mieszczą się w przedziale od 30 do 200 GBP miesięcznie.

Miesięczny koszt księgowości dla brytyjskiej spółki LTD w SOVA Accounting to 100-140 GBP netto.

Dlaczego dobrze prowadzona księgowość kosztuje?

Z perspektywy przedsiębiorcy, księgowość działa dobrze jeśli się o niej na co dzień nie myśli. Jeśli nie ma problemów, jeśli przedsiębiorca może skreślić księgowość z listy tych rzeczy, które w biznesie trzeba nieustannie kontrolować. 

Jeśli mielibyśmy wskazać jeden powód, który ma największy wpływ na koszty księgowości, byłby nim czas.

Czas poświęcony na rozliczenie spółki, na utrzymanie sprawnej komunikacji z klientem i, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, czas poświęcony na śledzenie zmian w prawie księgowym, ustawach o rachunkowości, nowelizacjach, interpretacjach i decyzjach urzędów.

Dobry księgowy musi być świadomy tego jakie jest ostatnie stanowisko urzędu w każdej księgowej kwestii, która może dotyczyć jego klientów. Musi wiedzieć gdzie szukać najbardziej aktualnych informacji i jeśli sam nie może podjąć odpowiedniej decyzji, zasięgnąć porady u osób bardziej kompetentnych, ekspertów w danej dziedzinie.

Przykłady źle prowadzonej księgowości

Spóźnione sprawozdanie, brak przekazania informacji

Sprawozdanie finansowe (Company Accounts) jednego z naszych klientów złożone zostało ze znacznym opóźnieniem, co więcej fakt ten był przed nim ukrywany, a wyszedł na jaw dopiero w momencie, kiedy z klientem skontaktowała się firma windykacyjna w imieniu HMRC.

Co więcej, spółka klienta została zarejestrowana w systemie PAYE, aczkolwiek sam klient nigdy nie uzyskał danych wykorzystanych przy rejestracji, przez co sam nie może zalogować się do portalu i dokonać jakichkolwiek czynności w związku z rozliczeniem pracowników.

Ponadto, klient nie otrzymał od swojego poprzedniego księgowego Authentication Code – kodu, który pozwala na zalogowanie się do portalu Companies House, bez którego niemożliwe jest dokonanie jakichkolwiek zmian w danych spółki.

Biuro niejednokrotnie otrzymało prośby o udostępnienie tych danych, ale za każdym razem wysłane prośby obiły się bez echa, choć księgowy zdaje się aktywnie prowadzić działalność, co widać po wpisach w portalach społecznościowych.

Nieznajomość brytyjskiego prawa i zasad rachunkowości

Były księgowy jednego z naszych klientów pozwalał na zaliczanie do kosztów spółki wszelkich możliwych wydatków poczynionych przez dyrektorów – kosztów ubrań, obiadów, wycieczek, z których żadne nie miały przełożenia na jakiekolwiek cele biznesowe firmy, a jedynie zaspokojenie osobistych potrzeb dyrektora.

Koszty za inne usługi, nie poświadczone wyciągiem z karty dyrektora liczone były ryczałtowo, jak np. 1 000 GBP miesięcznych kosztów przeznaczonych na marketing. Takie wydatki nie zostały nawet nigdy poczynione, nie było na ich potwierdzenie żadnej faktury, a jednak księgowy radził klientowi wprowadzenie ich do rozliczenia i zdawał się je księgować.

W ostatnim sprawozdaniu, księgowy wykazał na koncie bankowym klienta ujemny bilans przekraczający 20 000 GBP, co było zupełnie niezgodne ze stanem faktycznym jak i samymi zasadami rachunkowości.

Skopiowane sprawozdanie i niewystawiane payslipy

Jeden z naszych klientów prowadził firmę w Wielkiej Brytanii od lat. Zarówno w formie Self-Employed jak i spółki LTD. Trafił do nas w wieku zbliżającym się do progu brytyjskiej emerytury.

Okazało się, że jego poprzednie biuro rachunkowe, nie wystawiało dla niego payslipów i nie wykonywało żadnych innych czynności w systemie PAYE, choć w ofercie było to wyraźnie zaznaczone jako jeden z obowiązków firmy. Z tego powodu, klient stracił prawo do brytyjskiej emerytury.

Co więcej, sprawozdanie finansowe klienta za ostatni rok rozliczeniowy pod “opieką” poprzedniego biura nie zostało przygotowane w oparciu o rzeczywistą aktywność finansową spółki. Zostało ono skopiowane bezpośrednio ze sprawozdania złożonego w poprzednim roku i taki dokument, biuro planowało złożyć do HMRC, co na szczęście udało nam się powstrzymać.

Faktury w jednej walucie

Księgowa jednego z naszych klientów nie pozwoliła mu na wystawianie faktur w innej walucie niż GBP, utrzymując, że brytyjska spółka musi operować tylko i wyłącznie brytyjską walutą.

Klient świadczył jednak usługi dla firm w Polsce, miał konto w PLN i chciał przyjmować na nie płatności. Co więc zasugerowała księgowa?

Wystawianie faktur z fikcyjnym przeliczeniem 1 PLN = 1 GBP

Tego wątku nie musimy już dalej rozwijać.

Test księgowego – nasza nowa, bezpłatna usługa dla właścicieli spółek LTD

Chcielibyśmy znać prosty sposób, procedurę na to jak ze 100% skutecznością sprawdzić księgowego przed oddaniem mu pod opiekę spółki LTD. Niestety jednak nie jest to takie proste. Nie sposób przewidzieć każde miejsce, w którym można popełnić błąd i temu zaradzić. Nigdy nie wpadlibyśmy na przykład na to, że kwoty na fakturach w różnych walutach ktoś mógłby przeliczać w stosunku 1:1.

Nie mamy na to jednego, doskonałego rozwiązania, ale zastanawiając się nad tym jak najlepiej moglibyśmy zabezpieczyć nas samych i naszych klientów przed niekompetencją niektórych księgowych, znaleźliśmy rozwiązanie skuteczne w 99% – opisany niżej test księgowego.

Czym jest test księgowego w naszym rozumieniu? Jest to zestaw pytań i lista kontrolna, na której znajdują się najpopularniejsze czynności, jakich zobowiązana jest dokonać każda spółka LTD w Wielkiej Brytanii.

Test pomaga nam w przygotowaniu pierwszego rozliczenia dla firm, które dopiero co przeniosły się do nas, ale też pomaga czytelnikom naszego bloga w sprawdzeniu tego na ile poprawnie prowadzona jest księgowość ich spółek w Wielkiej Brytanii.

Usługa ta jest niezobowiązująca, nie pobieramy za nią opłaty, nie podpisujemy umowy, nie wymagamy abyś po zakończeniu testu oddał nam pod opiekę księgowość swojej spółki. To już Twoja decyzja.

Zdecydowaliśmy się na bezpłatne przeprowadzanie takich testów, ponieważ zależy nam na wspieraniu przedsiębiorczości i wychodzimy z założenia, że jedna sprawniej działająca na rynku firma jest warta więcej niż chwila jaką poświęcimy na jej test księgowego. 

Napisz do nas już teraz, a osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą, przekaże Ci do wypełnienia formularz, przeanalizuje Twoje odpowiedzi i omówi z Tobą wstępny wynik testu oraz ewentualne kroki dalszej weryfikacji. Sprawdź!

4.4/5 - (48 votes)
Zniesienie limitu składek ZUS – konsekwencje, rozwiązania

Zniesienie limitu składek ZUS – konsekwencje, rozwiązania

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy potencjalne konsekwencje gospodarcze wynikające z ostatnio uchwalonej przez polski Sejm ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek...
Read More
Skąd tyle polskich firm w Anglii?

Skąd tyle polskich firm w Anglii?

"Na szczególną uwagę zasługuje rynek brytyjski, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego kraju, czego dowodzą dane opublikowane przez...
Read More
Kto może założyć firmę w Anglii?

Kto może założyć firmę w Anglii?

Kim są i skąd pochodzą dyrektorzy brytyjskich spółek LTD? Kto może założyć firmę w Anglii?
Read More
Koszty delegacji pracownika lub dyrektora spółki LTD

Koszty delegacji pracownika lub dyrektora spółki LTD

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale koszty delegacji dyrektora bądź pracownika spółki LTD mogą zostać pokryte przez firmę.
Read More
Jak założyć spółkę LTD bez wyjazdu do UK?

Jak założyć spółkę LTD bez wyjazdu do UK?

Czy da się zarejestrować firmę w Anglii bez wyjazdu do Wielkiej Brytanii? Okazuje się, że tak i z tego artykułu...
Read More
Corporation Tax w 2023 roku – zmiany

Corporation Tax w 2023 roku – zmiany

Wraz z początkiem kwietnia zmieniła się główna stawka podatku Corporation Tax. Nie obowiązuje już niezależna od dochodów stawka liniowa wynosząca...
Read More
Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Niniejszy artykuł został poświęcony tematowi Inland Border Facility. Dowiesz się z niego kiedy trzeba stawić się w Inland Border Facility,...
Read More
Przepisy celne w UK

Przepisy celne w UK

Choć oficjalnie UK opuściła UE 01.01.2021 r., to zmiany w dotychczasowych zasadach regulujących wymianę handlową zachodziły i zachodzą etapami, stąd...
Read More
Dowód pochodzenia

Dowód pochodzenia

Dowód pochodzenia jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania stawki cła właściwej dla przewożonego towaru. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę stawkę jest...
Read More
Pochodzenie towarów

Pochodzenie towarów

Na potrzeby nakładania ceł importowych stosowane jest m.in. kryterium kraju pochodzenia sprowadzanego towaru. Kraj, z którego towary są pierwotnie wywożone,...
Read More
Zwolnienie z cła

Zwolnienie z cła

Cło jest opłatą nakładaną na towary podczas ich importu lub eksportu dokonywanego przez granice celne państwa. Rząd wykorzystuje cło przede...
Read More
Kody towarowe

Kody towarowe

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z końcem 2020 roku, dlatego obecnie przewóz towarów z i do UK obarczony jest obowiązkiem...
Read More
Cło Wielka Brytania

Cło Wielka Brytania

Unia Europejska, której jedną z reguł działania jest unia celna, gwarantowała swobodny przepływ towarów między krajami członkowskimi. To dlatego sprzedając...
Read More
MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

Od kilku lat można zauważyć śmiałe działania brytyjskiego urzędu skarbowego podejmowane w kierunku osiągnięcia pełnej cyfryzacji administracji podatkowej. Jak podaje...
Read More
VAT a usługi związane z gruntem

VAT a usługi związane z gruntem

Dotychczas na naszym blogu poruszaliśmy obowiązki rejestracji i rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii z perspektywy szeroko pojętego e-commerce, świadczenia usług...
Read More
Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Dla sprzedawców wchodzących na rynek brytyjski istotną kwestią jest ustalenie, ile wynosi podatek VAT od towarów i usług, które sprzedają....
Read More
VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

Sprzedaż swoich usług czy towarów do Wielkiej Brytanii często wiąże się z koniecznością dokonania rejestracji firmy do VAT UK oraz...
Read More
Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Na naszym blogu kwestię rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii omawialiśmy wielokrotnie. Staraliśmy się przybliżyć jak najwięcej aspektów, które będą...
Read More
Księgowość Amazon – spółka z o.o. | JDG | LTD

Księgowość Amazon – spółka z o.o. | JDG | LTD

Amazon, to platforma sprzedażowa, której nikomu nie trzeba przedstawiać. W 2019 roku tuż przed pandemią, która w przypadku sektora e-commerce...
Read More
Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

W naszym ostatnim artykule "Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii – VAT 2021" poruszyliśmy zagadnienie świadczenia usług transportu towarowego w Wielkiej...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda