Rezydencja podatkowa spółki a osoby fizycznej

Co rozumiemy pod pojęciem rezydencji podatkowej? Jakie zasady kierują jej określeniem? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Czym jest rezydencja podatkowa i jakie ma ona znaczenie?

Rezydencja podatkowa, nazywana również domicylem podatkowym, nie jest zdefiniowana w polskim ustawodawstwie. Najprościej rzecz ujmując nazywamy nią kraj, w którym dany podmiot ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Wbrew pozorom jej określenie nie zawsze należy do najłatwiejszych czynności, a jest przy tym rzeczą niezmiernie istotną. Determinuje bowiem kto oraz w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu. Interesem poszczególnych państw jest zaliczenie danego podmiotu do grona swoich rezydentów, w związku z czym pomiędzy dwoma z nich może dojść do “konfliktu”.

Inaczej kwestia określenia rezydencji podatkowej przedstawia się w przypadku osoby fizycznej, czyli przykładowo dyrektora spółki lub członka zarządu spółki z o.o., a inaczej w przypadku osoby prawnej, czyli spółki LTD lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rezydencja podatkowa osoby fizycznej

Na początku rozważań na temat rezydencji podatkowej osoby fizycznej najlepiej będzie odnieść się do ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Wyróżnia ona dwie grupy podatników rozumianych jako rezydenci podatkowi – osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce oraz osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce. O pierwszej grupie mówi art. 3. ust. 1:

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Ale co rozumiemy w tym wypadku pod pojęciem “miejsce zamieszkania”? Na to wspomniana ustawa również ma odpowiedź. Zatem osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jeśli:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (nie musi to być czas ciągły).

Zastosowany powyżej spójnik lub oznacza, że wystarczy, aby jeden z wymienionych warunków został spełniony.  

Czym jest centrum interesów osobistych i gospodarczych?

Wspomniane w ustawie centrum interesów osobistych oznacza na przykład rodzinne powiązania, przynależność do organizacji bądź też miejsce aktywności społecznej. Natomiast centrum interesów gospodarczych to przykładowo miejsce, w którym osoba fizyczna prowadzi działalność, posiada inwestycje lub ma w jego obrębie zaciągnięte kredyty.

A jak przedstawia się sytuacja, jeśli osoba fizyczna nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski?

W tym wypadku taki podmiot uważany jest za nierezydenta i ma on obowiązek odprowadzenia podatku od dochodów osiąganych tylko na terytorium naszego kraju, (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). Zaliczają się do nich przychody bądź dochody z pracy lub działalności wykonywanej na terytorium Polski, czy działalności prowadzonej przez położony w Polsce zagraniczny zakład. Pełna lista w rozwinięciu:

Rodzaje dochodu, które należy opodatkować w Polsce

Rodzaje dochodu, które należy opodatkować w Polsce określa art. 3, ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaliczają się do nich dochody pochodzące z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

6a. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

 1. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia (za dochody (przychody), o których tutaj mowa uważa się przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 2b pkt 1–6 ustawy)
 2. niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Rezydencja podatkowa osoby prawnej

Teraz odpowiemy, jakimi zasadami cechuje się ustalenie rezydencji podatkowej osób prawnych, czyli większości spółek. Najczęściej dominują w tej kwestii dwa kryteria:

 • kryterium miejsca siedziby (adresu rejestracyjnego spółki),
 • kryterium miejsca zarządu.

Według art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych:

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Cytowana ustawa nie definiuje jednak wprost czym jest siedziba osoby prawnej, ale informacje na ten temat możemy znaleźć w Kodeksie cywilnym, który mówi, że siedzibą osoby prawnej jest miejsce, w której siedzibę posiada jej organ zarządzający, a jeśli organ zarządzający ulokowany jest na terytorium Polski, to znaczy, że podmiot posiada zarząd w Polsce. Zarząd spółki natomiast najczęściej określany jest w jej umowie bądź statucie.

A jak prezentuje się ta sytuacja w brytyjskim prawie?

W momencie rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii jest ona automatycznie traktowana przez HMRC (urząd skarbowy) jako tamtejszy rezydent podatkowy.

Spółka niekoniecznie jednak musi być założona w UK, żeby takie zdarzenie miało miejsce. Istnieje również dodatkowe kryterium, które mówi, że jeśli to właśnie na Wyspach podejmowane są istotne dla spółki decyzje zarządu, także można ją uznać za brytyjskiego rezydenta podatkowego. W przypadku spółek LTD tego typu decyzje podejmowane są podczas Board Meeting oraz General Meeting, czyli zebrania zarządu oraz walnego zgromadzenia.

Certyfikat rezydencji podatkowej

W niektórych sytuacjach, na przykład kiedy będzie tego wymagał księgowy kontrahenta, konieczne będzie posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Jest to zaświadczenie określające miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub miejsce siedziby (w przypadku osób prawnych).

Certyfikat rezydencji podatkowej najczęściej bywa wymagany w przypadku osiągania dochodów na terenie Polski z działalności branż takich jak IT, produkcja muzyczna czy filmowa oraz design, czyli usług, w ramach których dochodzi do przekazania praw autorskich lub licencjonowania.

W certyfikacie powinna znaleźć się data jego wydania oraz data, na którą uzyskane jest potwierdzenie rezydencji. Mogą się w nim również pojawić wzmianki o celu wydania tego dokumentu, a także czy powołujemy się w nim na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Certyfikat rezydencji podatkowej można uzyskać poprzez pisemne wystąpienie do HMRC o jego przyznanie. Potrzebny będzie wtedy opis transakcji, która wymaga certyfikatu. Proces przyznawania tego dokumentu może trwać od miesiąca do trzech w zależności od liczby wniosków rozpatrywanych przez urząd w danym czasie.

Podsumowanie

Jak zatem widać określenie rezydencji podatkowej osób fizycznych oraz prawnych nie jest sprawą tak oczywistą, jak może się na początku wydawać. Oba przypadki cechują się odmiennymi zasadami. Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć je w przystępny sposób.

Masz jakiekolwiek pytania na temat tego artykułu? Myślisz o rejestracji spółki lub potrzebujesz wyrobić certyfikat rezydencji podatkowej dla swojej firmy? Napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców – chętnie pomożemy!

4.9/5 - (31 votes)
Zniesienie limitu składek ZUS – konsekwencje, rozwiązania

Zniesienie limitu składek ZUS – konsekwencje, rozwiązania

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy potencjalne konsekwencje gospodarcze wynikające z ostatnio uchwalonej przez polski Sejm ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek...
Read More
Skąd tyle polskich firm w Anglii?

Skąd tyle polskich firm w Anglii?

"Na szczególną uwagę zasługuje rynek brytyjski, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego kraju, czego dowodzą dane opublikowane przez...
Read More
Kto może założyć firmę w Anglii?

Kto może założyć firmę w Anglii?

Kim są i skąd pochodzą dyrektorzy brytyjskich spółek LTD? Kto może założyć firmę w Anglii?
Read More
Koszty delegacji pracownika lub dyrektora spółki LTD

Koszty delegacji pracownika lub dyrektora spółki LTD

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale koszty delegacji dyrektora bądź pracownika spółki LTD mogą zostać pokryte przez firmę.
Read More
Jak założyć spółkę LTD bez wyjazdu do UK?

Jak założyć spółkę LTD bez wyjazdu do UK?

Czy da się zarejestrować firmę w Anglii bez wyjazdu do Wielkiej Brytanii? Okazuje się, że tak i z tego artykułu...
Read More
Corporation Tax w 2023 roku – zmiany

Corporation Tax w 2023 roku – zmiany

Wraz z początkiem kwietnia zmieniła się główna stawka podatku Corporation Tax. Nie obowiązuje już niezależna od dochodów stawka liniowa wynosząca...
Read More
Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Niniejszy artykuł został poświęcony tematowi Inland Border Facility. Dowiesz się z niego kiedy trzeba stawić się w Inland Border Facility,...
Read More
Przepisy celne w UK

Przepisy celne w UK

Choć oficjalnie UK opuściła UE 01.01.2021 r., to zmiany w dotychczasowych zasadach regulujących wymianę handlową zachodziły i zachodzą etapami, stąd...
Read More
Dowód pochodzenia

Dowód pochodzenia

Dowód pochodzenia jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania stawki cła właściwej dla przewożonego towaru. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę stawkę jest...
Read More
Pochodzenie towarów

Pochodzenie towarów

Na potrzeby nakładania ceł importowych stosowane jest m.in. kryterium kraju pochodzenia sprowadzanego towaru. Kraj, z którego towary są pierwotnie wywożone,...
Read More
Zwolnienie z cła

Zwolnienie z cła

Cło jest opłatą nakładaną na towary podczas ich importu lub eksportu dokonywanego przez granice celne państwa. Rząd wykorzystuje cło przede...
Read More
Kody towarowe

Kody towarowe

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z końcem 2020 roku, dlatego obecnie przewóz towarów z i do UK obarczony jest obowiązkiem...
Read More
Cło Wielka Brytania

Cło Wielka Brytania

Unia Europejska, której jedną z reguł działania jest unia celna, gwarantowała swobodny przepływ towarów między krajami członkowskimi. To dlatego sprzedając...
Read More
MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

Od kilku lat można zauważyć śmiałe działania brytyjskiego urzędu skarbowego podejmowane w kierunku osiągnięcia pełnej cyfryzacji administracji podatkowej. Jak podaje...
Read More
VAT a usługi związane z gruntem

VAT a usługi związane z gruntem

Dotychczas na naszym blogu poruszaliśmy obowiązki rejestracji i rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii z perspektywy szeroko pojętego e-commerce, świadczenia usług...
Read More
Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Dla sprzedawców wchodzących na rynek brytyjski istotną kwestią jest ustalenie, ile wynosi podatek VAT od towarów i usług, które sprzedają....
Read More
VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

Sprzedaż swoich usług czy towarów do Wielkiej Brytanii często wiąże się z koniecznością dokonania rejestracji firmy do VAT UK oraz...
Read More
Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Na naszym blogu kwestię rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii omawialiśmy wielokrotnie. Staraliśmy się przybliżyć jak najwięcej aspektów, które będą...
Read More
Księgowość Amazon – spółka z o.o. | JDG | LTD

Księgowość Amazon – spółka z o.o. | JDG | LTD

Amazon, to platforma sprzedażowa, której nikomu nie trzeba przedstawiać. W 2019 roku tuż przed pandemią, która w przypadku sektora e-commerce...
Read More
Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

W naszym ostatnim artykule "Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii – VAT 2021" poruszyliśmy zagadnienie świadczenia usług transportu towarowego w Wielkiej...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda