Jeśli chcesz zapoznać się z pełnym dokumentem, kliknij tutaj:

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r.

Omawiana konwencja to jedna z podstaw prawnych określających działanie spółek LTD rejestrowanych przez Polaków. Dla ułatwienia, wyróżniliśmy najistotniejsze sekcje konwencji, dotyczące poniższych tematów:

Czym jest zakład?
Rezydencja podatkowa spółki
Dywidendy
Pensje dyrektorskie
Nietypowe przypadki – artyści, sportowcy, profesorowie i pracownicy badawczy oraz studenci

Czym jest zakład?

Poniższy fragment konwencji określa sytuacje, w których można stwierdzić istnienie zakładu:

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie “zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

 

2. Określenie “zakład” obejmuje w szczególności:
a) siedzibę zarządu,
b) filię,
c) biuro,
d) fabrykę,
e) warsztat,
f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

 

3. Plac budowy albo prace budowlane lub instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.

 

4. Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, określenie “zakład” nie obejmuje:
a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;
c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia którychkolwiek rodzajów działalności, o których mowa w punktach od a) do e) niniejszego ustępu, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Powyższy fragment przedstawia sporo informacji. Skupmy się jednak na tym co najważniejsze – kiedy nie posiadasz w Polsce zakładu i możesz podlegać opodatkowaniu w UK?

Na przykład, kiedy nie jesteś tutaj związany ze stałym miejscem pracy – nie przyjmujesz klientów w biurze ani nie prowadzisz tutaj fabryki.

Zakładu nie posiada w Polsce większość freelancerów – programistów, muzyków, pisarzy, fotografów, czy też trenerów. To właśnie dla tej grupy osób spółka LTD lub Inkubator LTD będą najwygodniejszym rozwiązaniem.

 

Rezydencja podatkowa spółki

Co prawda, opisaliśmy już ten temat w artykule: Rezydencja Podatkowa Spółki LTD, jednak kiedy omawiamy ww. Konwencję, warto przypomnieć co mówi ona o rezydencji spółki:

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

O rezydencji spółki decydują: miejsce, w którym została ona zarejestrowana, miejsce, w którym odbywają się spotkania zarządu oraz miejsce, w którym znajduje się zakład spółki (jeśli takowy istnieje).

 

Dywidendy

Dochody wypłacane w formie dywidend opisaliśmy nieco dokładniej w artykułach:

Jak wypłacać pieniądze ze spółki LTD (dla brytyjskich rezydentów) oraz Spółka LTD a Wyższy Dochód.

Dla ułatwienia przyjmijmy, że ta metoda wypłacania pieniędzy ze spółki jest opłacalna, gdy zechcesz wypłacać więcej niż 150 000 zł rocznie. Dzieje się tak ponieważ dla polskich rezydentów dywidendy z brytyjskich spółek opodatkowane są podwójnie – w sumie na 34,4% (Corporation Tax w UK oraz podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych w Polsce).

Co mówi na ich temat Konwencja?

1. Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

 

Pensje dyrektorskie

Dla przypomnienia, próg wolny od podatku i składek na ubezpieczenie (National Insurance Contributions) to w chwili obecnej 8 840 GBP rocznie, a próg wolny od podatku dochodowego to 12 570 GBP rocznie (od dochodów powyżej 8 840 GBP odprowadzane są ww. składki).

Artykuł 15. Konwencji stanowi:

Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Mimo że treść Konwencji nie uległa zmianie, od 2021. roku w Polsce została zniesiona tzw. ulga abolicyjna. To oznacza, że jeśli mieszkasz na co dzień w Polsce, musisz opodatkować dochody osiągnięte w UK zgodnie z Polskim prawem podatkowym. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Zniesienie Ulgi Abolicyjnej a Firma w Anglii

Nietypowe przypadki – artyści, sportowcy, profesorowie i pracownicy badawczy oraz studenci

Odpowiednie fragmenty z Konwencji:

Bez względu na postanowienia artykułów 7 i 14 niniejszej Konwencji, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Profesor, nauczyciel lub pracownik badawczy, który przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uczelni, w szkole pomaturalnej, szkole lub innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się Państwa, i który ma lub bezpośrednio przed przybyciem miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, będzie zwolniony od podatku w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie, z tytułu wynagrodzenia za takie nauczanie lub prowadzenie prac badawczych, przez okres nieprzekraczający dwóch lat od dnia jego pierwszego przybycia w tym celu, pod warunkiem, że takie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie.

Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta, który ma lub miał bezpośrednio przed przybyciem do Umawiającego się Państwa miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie i który przebywa w pierwszym wymienionym Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego Państwa.

Właśnie zapoznałeś się z jedną z podstaw prawnych określających funkcjonowanie spółki LTD w Polsce. Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki LTD lub Inkubatora bądź masz jakiekolwiek dodatkowe pytania – napisz do nas lub

4.6/5 - (32 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda